สถิตการเข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ

on 04 ธันวาคม 2562
ฮิต: 201

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสุกัลยา  แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่จัดอบรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ ณ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จำนวน 80 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานสูงอายุสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และเพื่อให้แรงงานสูงอายุสามารถพึ่งพาตัวเองโดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว ณ ห้องประชุมบริษัทฯ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

โครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

on 03 ธันวาคม 2562
ฮิต: 174

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวสุกัลยา  แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร และนายบดินทร์ วิชยานานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีเวทีกลางทุกจังหวัด มีส่วนร่วมกันระดมสมอง จัดทำแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น โดยมีการบริหารจัดการผ่านระบบเพื่อเป็นเครื่องมือในการรวบรวมแผนงานของทุกพื้นที่ และเป็นโครงการสำคัญโครงการหนึ่งในโครงการเสริมสร้าง "ตำบลขับขี่ ปลอดภัย" โดยกำหนดดำเนินการในห้วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 โดยพลตำรวจตรีนิพนธ์ พาณิชเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จัดโดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และบริษัทกลางคุ้มครองผุ้ประสบภัยจากรถ จำกัด ณ ห้องประชุมภูสกลแกรนด์ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

on 27 พฤศจิกายน 2562
ฮิต: 271

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร โดยนางสาวสุกัลยา  แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ในการประชุมระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. มีประเด็นหัวข้อการประชุม ดีงนี้

โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติด

on 27 พฤศจิกายน 2562
ฮิต: 223

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสุกัลยา  แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าที่ จัดอบรมโครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจกา่ร

ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562

on 08 ตุลาคม 2562
ฮิต: 185

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร โดยนางสาวสุกัลยา แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ในการประชุมระหว่างเวลา 08.30 - 11.30 น. มีประเด็นหัวข้อการประชุมดังนี้