สถิตการเข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

on 27 มกราคม 2563
ฮิต: 137

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 นางสาวสุกัลยา แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่ จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่กฎหมาย รวมถึงการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีนักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2 เข้ารับการอบรม จำนวน 70 คน โดยนักศึกษาให้ความสนใจและตั้งใจรับการอบรมโครงการดังกล่าว