สถิตการเข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการเข้าตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2563 (ปีที่ 1)

on 24 กรกฎาคม 2563
ฮิต: 187

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร ดำเนินการเข้าตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2563 (ปีที่ 1) โดยมี นางสาวสุกัลยา แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สกลนคร นายภควัต พงสาวัฒนา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ นายบดินทร์ วิชยานานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และว่าที่ ร.อ.อุดมภูเบศวร์ จูมพลหล้า ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร เข้าตรวจประเมินสถานศึกษา จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1. รร.ห้วยปลาใยผดุงวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 88 ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 2. รร.ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ ตั้งอยู่ 363 ม.14 ถ.นิตโย ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกนคร จ.สกลนคร 3. รร.เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) ตั้งอยู่ ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 4. รร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล ตั้งอยู่ 1843 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร จากจำนวนสถานศึกษาที่สมัครทั้งหมด 65 แห่ง

โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

on 22 กรกฎาคม 2563
ฮิต: 210

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สสค.สกลนคร ได้ดำเนินการจัดอบรมกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายความปลอดภัยฯ การป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีนายภควัต พงสาวัฒนา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และนางสาวพรศิริ ศรีพรหม นิติกรปฏิบัติการ เป็นวิทยากร ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 103 คน ได้รับความสนใจรับฟัง และสอบถามคำถามจากวิทยากรเป็นอย่างดี

การจัดประชุมคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2563

on 20 กรกฎาคม 2563
ฮิต: 151

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. สสค.สกลนคร ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2563 จำนวน 15 คน เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการตามข้อกำหนดและการให้คะแนนตรวจประเมิน ณ ห้องประชุม สสค.สกลนคร โดยมี นางสาวสุกัลยา แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะทำงานประธานในการประชุมครั้งนี้ ในปี 2563 จังหวัดสกลนครมีสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 64 แห่ง (แบ่งเป็นปีที่ 1 จำนวน 32 แห่งปีที่2 ขึ้นไป จำนวน 32 แห่ง) โดยจะเริ่มเข้าตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัยในวันที่ 21 กค. 2563 เป็นวันแรก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก2563

on 01 กรกฎาคม 2563
ฮิต: 130