สถิตการเข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2563 (ปีที่ 1)

on 04 สิงหาคม 2563
ฮิต: 132
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร ดำเนินการเข้าตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2563 (ปีที่ 1) โดยนางสาวสุกัลยา แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายภควัต พงสาวัฒนา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าตรวจประเมินสถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. รร.บ้านหนองไผ่ ตั้งอยู่ที่ ม.7 ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
2. รร.บ้านกุดน้ำใส ตั้งอยู่เลขที่ 134 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
3. กศน.อำเภอกุดบาก ตั้งอยู่เลขที่ 171 ม.1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร

ผู้ตรวจราชการกรมฯตรวจราชการปกติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2/2563

on 10 สิงหาคม 2563
ฮิต: 155
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้ตรวจราชการกรม เดินทางมาตรวจราชการปกติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2/2563 และตรวจประเมินมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีประเด็นการตรวจ ดังนี้
- การดำเนินงานภายใต้นโยบายกระทรวงแรงงาน ปี 2563 การขับเคลื่อน Safety Thailand การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
- ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเรื่องการดำเนินการช่วยเหลือตามภารกิจ
- แผน/ผลการปฏิบัติงาน แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
- การดำเนินงานตามตัวชี้วัดร่วมของ สสค. จำนวน 9 ตัวชี้วัด
- การเลิกจ้าง การปิดกิจการและการใช้มาตรา 75 ของสถานประกอบกิจการ
- การดำเนินงานตามภารกิจกรมที่สำคัญ
-ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เน้นย้ำการทำงานให้บริการประชาชน
โดยมี น.ส.สุกัลยา แก้วสม สค.สกลนครและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรับการตรวจฯ

ร่วมพิธีวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

on 29 กรกฎาคม 2563
ฮิต: 161
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครร่วมพิธีวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยแบ่งกิจกรรมดังนี้
เวลา 08.00 น. นางสาวสุกัลยา แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร ณ อาคารพระราชทานเลี้ยง พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
เวลา 08.00 น. นางสาวสุกัลยา แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางสาวภัทรมน ชมชื่น นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวพรศิริ ศรีพรหม นิติกรปฏิบัติการ นางวาสิฏฐี วรรณพงศ์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรมหาวิหาร