สถิตการเข้าชม

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Post on 13 มิถุนายน 2562
by สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
ฮิต: 896

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ (ภาษาอังกฤษ)
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ (ภาษาอังกฤษ)
พระราชกฤษฎีกา กำหนดรัฐวิสาหกิจที่พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไม่ใช้บังคับ พ.ศ. ๒๕๔๔

------------------------------------------------------------

 

ระเบียบกระทรวงแรงงาน
ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยแนวทางและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ. ๒๕๕๑

------------------------------------------------------------

 

คำสั่งกระทรวงแรงงาน
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๓๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๓๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘

------------------------------------------------------------


ประกาศ
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ

ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๒)
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๓)
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับเงินประกันการทำงานหรือเงินประกันความ  เสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่่อง การจ่ายเงินทดแทน
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน
ประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทำศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมเลือกกันเองของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง