สถิตการเข้าชม

กฎหมาย

Post on 23 กรกฎาคม 2562
by สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
ฮิต: 17431

1.พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

2.พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

3.พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518

4.พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543

5.พระราชบัญญัติคุ้มครองผุ้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2551

6.พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558

7.พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.2562

8.กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับงานบ้าน)

9.กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ.2557

10.กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2558

11.ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง ฉบับที่ 10 เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

12.ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 9

13.ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง ค่าจ้างรายชั่วโมง

14.แบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการประจำปี (แบบคร.11)

15.แบบแจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี ตามมาตรา 45(1)

16.แบบแจ้งการสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

17.ลักษณะงานห้าม และสถานที่ห้ามทำงานสำหรับลูกจ้างเด็ก

18.แบบแจ้งชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

19.แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

20.แบบแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือการประสบอันตรายจากการทำงาน

21.ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

22.ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

23.ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

24.ตัวอย่างแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

25.แนวทางการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟกรณีนายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมเอง

26.ตัวอย่างประกาศวันหยุดตามประเพณี

27.ตัวอย่างทะเบียนลูกจ้าง

28.ตัวอย่างทะเบียนการจ่ายค่าจ้าง

29.สิทธิประโยชน์กรณีเกษียณอายุ

30.สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7